เลือกภาษา

ขั้นตอนการเล่นเกม

ขั้นตอนการเล่นเกม สำหรับผู้ใช้ - ภาพรวม

โดยมีรายละเอียดหน้าจอ ดังนี้

 • หน้าหลักประกอบด้วยส่วนประกอบดังที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ส่วน ก) ข) ค) เมื่อผู้ใช้ทำการคลิก ระบบจะเปิดหน้าต่างเบราเซอร์ใหม่ขึ้น เพื่อไม่ให้รบกวนการเล่นในหน้าจอส่วน ง)
  • ก) ส่วนการอธิบายวิธีเล่น และการควบคุม
  • ข) ส่วนการดูข้อมูลบันทึกผลงานที่เคยได้เล่นไว้ในอดีต โดยผู้เล่นต้องทำการ login ด้วย facebook ดังนี้
  • ค) ส่วนการให้ข้อมูล ด้วยรูปแบบคำถามที่พบบ่อย (FAQ) โดยระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบได้ปรับปรุงไว้ในระบบ Back Office
  • ง) ส่วนหน้าจอเกมจะแสดงรายละเอียดตั้งแต่ข้อ 2) เป็นต้นไป
 • เลือกระบุตัวตนของผู้ใช้ โดยเลือกได้ 2 รูปแบบคือ
  • เล่น (Guestmode)สามารถเริ่มเล่นได้เลย แต่เมื่อจบเกมจะไม่มีการเก็บข้อมูลการเล่นไว้
  • เชื่อมต่อกับ Facebook สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการเล่นไว้ได้ โดยจะต้อง login ด้วย facebook account ในลักษณะเดียวกับข้อ 1) ส่วน ข)
 • โดยมีการแสดงผลดังนี้

 • เลือกพื้นที่ ผู้เล่นสามารถระบุตำแหน่งพื้นที่ ที่ต้องการเล่น เพื่อดึงข้อมูลชุดดินของพื้นที่นั้นๆ โดยสามารถใช้ตัวช่วยในการระบุสถานที่ได้ 3 รูปแบบดังนี้
  • รูปแบบที่ 1 ค้นหาจาก POI
  • รูปแบบที่ 2 จากแผนที่(shape file)
  • รูปแบบที่ 3 จากภาพถ่ายทางอากาศ (ผู้เล่นสามารถสลับ แผนที่/ภาพถ่ายทางอากาศได้)
  หลังจากระบุตำแหน่งที่ใกล้เคียงได้แล้ว ผู้เล่นสามารถกำหนดพื้นที่เพาะปลูกโดยการคลิกลงในพื้นที่นั้นๆ และระบบจะแสดงข้อมูลของพื้นที่นั้น พร้อมข้อมูลชุดดิน เพื่อยืนยัน
  *หมายเหตุ - ข้อมูลพิกัดจะแสดงผลเฉพาะในรูปแบบ Online เท่านั้น
 • กำหนดเงื่อนไขการเพาะปลูก ผู้เล่นสามารถกำหนดเงื่อนไขในการเพาะปลูกได้ดังนี้
  • วัน เดือน ปี ที่จะใช้จำลองการปลูกผลผลิตโดยปีที่ใช้ในการอ้างอิง สภาพภูมิอากาศ และราคาผลผลิต
  • ระยะเวลาต่อ 1 เกม สามารถเลือกได้ 1-3 ปี โดยจะมีผลต่อจำนวนรอบ (turn) ที่เล่น โดยเฉพาะในกรณีเล่นในแบบปฏิสัมพันธ์ โดยในแต่ละรอบ จะมีระยะเวลา 1 สัปดาห์ จึงมีจำนวน 52 รอบต่อ 1 ปี
 • เลือกรูปแบบพื้นที่และจัดแปลงเพาะปลูก
  ผู้เล่นสามารถเลือกรูปแบบแปลงที่ดินที่มีทัศนียภาพแตกต่างกันได้ จาก template ทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ ป่า, ทะเล, ภูเขา, ชุมชน, แหล่งน้ำ และสามารถจัดรูปแบบแปลงเกษตรกรรมของตนเองได้ สูงสุด 36 ไร่
 • ปลูกพืชที่ต้องการ ผู้เล่นสามารถเลือกปลูกพืชจากเมนูได้ 5 ชนิด ดังนี้
  • ชนิดที่ 1 ข้าว (แบ่งเป็นข้าวไวแสง,ข้าวไม่ไหวแสง และมีการปลูกแบบนาดำ ,นาหว่าน)
  • ชนิดที่ 2ข้าวโพด
  • ชนิดที่ 3มันสำปะหลัง
  • ชนิดที่ 4อ้อย
  • ชนิดที่ 5ถั่วเหลือง
  เมื่อคลิกเลือกชนิดของพืชที่ต้องการแล้ว ผู้เล่นสามารถกดคลิกที่แปลงเพาะปลูก เพื่อกำหนดว่าแปลงไหนต้องการปลูกพืชใด โดยสามารถปลูกพร้อมกันในทีเดียวหรือไม่ก็ได้ และสามารถปลูกได้พร้อมกันโดยแยกตามแปลง หน่วยพื้นที่เป็นไร่ มีจำนวนตามที่เลือกไว้ในข้อ 5) ดังตัวอย่างนี้
  เมื่อทำการปลูกพืชแล้ว การเล่นเกมจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ เล่นอัตโนมัติ (อ้างอิง 2 แบบอัตโนมัติ) และแบบมีปฏิสัมพันธ์(อ้างอิง 3 แบบมีปฏิสัมพันธ์) ทั้งนี้ผู้เล่นสามารถเลือกกดได้จากปุ่มที่แสดงไว้ดังนี้ โดยเกมจะดำเนินไปจนกว่าจะครบตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 4)
 • สรุปผล กำไร/ขาดทุน เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ เกมจะสิ้นสุดลง และแสดงผลการคำนวณประมาณการรายได้จากการทำเกษตรกรรม ในลักษณะหน้าจอดังนี้(ในกรณีที่ใช้การเล่นแบบอัตโนมัติ จะมีสัญลักษณ์ขึ้นเป็นหมายเหตุไว้)
 • การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ผู้เล่นสามารถคลิกเลือกในส่วนประกอบหน้าจอที่มีเครื่องหมาย จากนั้นระบบจะเปิดหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ข้อมูลที่เกียวข้องดังนี้
  ลำดับชื่อสถานที่รูปสัญลักษณ์Link ที่เชื่อมโยง
  1สถานีพัฒนาที่ดินhttp://imfarm.ldd.go.th/refs/station/36.html
  2การอนุรักษ์ดินและน้ำhttp://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/HTML/Technical06014.html
  3ปุ๋ยอินทรีย์น้ำhttp://www.ldd.go.th/menu_5wonder/index.html
  4ปุ๋ยสูตรพระราชทานhttp://www.ldd.go.th/Fertilizer_Royal/index.html
  5หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติhttp://www.ldd.go.th/link_vetiver/index.htm
  6โครงการแหล่งน้ำในไร่นาhttp://www.ldd.go.th/Survey_water/p1.pdf
 • ในระหว่างการเพาะปลูก สามารถตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ ปริมาณแสง และน้ำได้ โดยคลิกที่รูปสภาพภูมิอากาศด้านบนขวาของหน้าจอ ดังนี้
 • กราฟแสงปริมาณแสงและอุณหภูมิ
  กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนและการระเหย

ขั้นตอนการเล่นเกม สำหรับผู้ใช้–แบบอัตโนมัติ

 • เมื่อผู้เล่นทำการกดปุ่ม ระบบจะทำการคำนวณหาค่าที่เหมาะสมในการควบคุมปริมาณ น้ำ และปุ๋ย ตลอดอายุของพืช จนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยว และคำนวณรายได้ที่เกิดขึ้น หากยังไม่ครบตามเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 4) โปรแกรมจะหยุดทำงานชั่วคราว เพื่อให้ผู้เล่นทำการตัดสินใจในการปลูกพืชรอบใหม่ โดยมีการแสดงผลดังนี้
 • และจะวนเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามกำหนดเวลา

ขั้นตอนการเล่นเกม สำหรับผู้ใช้–แบบมีปฏิสัมพันธ์

สำหรับรูปแบบการเล่นแบบมีปฏิสัมพันธ์ ผู้เล่นจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมพอสมควร และเกมจะดำเนินเป็นรอบ รอบละ 1 สัปดาห์ (52 สัปดาห์ต่อ 1 ปี) โดยในแต่ละรอบจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์ในการทำเกษตรกรรมดังนี้
 • การตรวจสภาพแปลงเพาะปลูก
 • การจัดการเกษตรกรรม จำเป็นต้องทำให้ดินมีความเหมาะสมในการปลูกพืช โดยการควบคุมการให้น้ำและปุ๋ย ให้เหมาะสม ซึ่งผู้เล่นสามารถทำได้ด้วยการกดคลิกที่สัญลักษณ์ จากนั้นหน้าจอจะแสดงสถานะต่างๆ ได้แก่ ชนิดพืชที่ปลูก, ค่า OM ของดิน, ค่า Phของดิน, ปริมาณน้ำ, ปริมาณปุ๋ย N-P-K ของแต่ละไร่นั้นๆ
 • การจัดการน้ำ
 • เป็นการควบคุมปริมาณน้ำในแต่ละไร่ เพื่อความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วย การให้น้ำ และ การระบายน้ำ
  เมื่อเลือกปริมาณที่ต้องการในการปรับปรุงน้ำแล้ว ผู้เล่นสามารถนำไปคลิกเลือกได้ที่ไร่ที่ต้องการ ดังตัวอย่างการแสดงผลหน้าจอนี้
  ทั้งนี้การจัดการน้ำ จำเป็นต้องทำให้สอดคล้องกับความต้องการน้ำของพืชด้วย โดยสามารถดูปริมาณน้ำของที่ดินไร่นั้นๆ ได้ ซึ่งปริมาณน้ำจะสัมพันธ์กับน้ำฝน ซึ่งเมื่อฝนตก ระบบจะแสดงผลจำลองสถานการณ์ดังตัวอย่างนี้จอต่อไปนี้
 • การใส่ปุ๋ย
 • การใส่ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดิน จะมีตัวเลือกด้วยกัน 5 รูปแบบ ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีสูตรที่แตกต่างกัน ที่ผู้เล่นต้องเลือกให้เหมาะสมกับการบำรุงดิน
  ผู้เล่นสามารถคลิกสูตรปุ๋ยที่ต้องการและไปคลิกที่ไร่ที่ต้องการปรับปรุงได้ ดังตัวอย่างหน้าจอนี้
 • บำรุงดิน
 • การบำรุงดินสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่การไถกลบตอซัง และการปลูกพืชบำรุงดิน(ปุ๋ยพืชสด) โดยสามารถเลือกได้จากเมนูการบำรุงดิน ดังนี้
  จากนั้นนำไปคลิกในไร่ที่ต้องการบำรุงดิน ดังตัวอย่างหน้าจอนี้
 • เก็บเกี่ยว
 • เมื่อครบกำหนดอายุที่เหมาะสมของพืชที่ปลูก ผู้เล่นสามารถเลือกเมนู เก็บเกี่ยว เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จากนั้นนำไปคลิกในไร่ที่ต้องการเก็บเกี่ยว ดังตัวอย่างหน้าจอนี้

ผลการแข่งขัน

การเล่นระบบ Guest ไม่มีการบันทึกสถิติ
button button
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center โทร. 1760e-mail : cit_5@ldd.go.th
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมพััฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์